Gebruikersvoorwaarden

Over ons: Deze website wordt gehost en beheerd door Tungsten Network Limited, een naamloze vennootschap die is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03958038. We zijn gevestigd in Pountney Hill House, Laurence Pountney Hill 6, Londen EC4R 0BL. Ons btw-nummer is GB 177 9072 67.

Verwijzingen naar "Tungsten Network", "ons", "onze" of "wij" zijn verwijzingen naar Tungsten Network Limited, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Verwijzingen naar "u" of "uw" zijn verwijzingen naar u als individu en, indien van toepassing, het bedrijf of een andere rechtspersoon waarvoor u deze voorwaarden accepteert en elke andere partij die u heeft geautoriseerd om onze website ("Website”) en ons Tungsten Network-portaal namens u te gebruiken.

Gebruik van de website: Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en in het materiaal dat erop is gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door wetten en verdragen omtrent de auteursrechten. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke/alle pagina('s) van onze website voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze Website is geplaatst.

U mag het papier of de digitale kopieën van materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen zonder begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze Website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen. U kunt contact met ons opnemen om onze toestemming te vragen door een e-mail te sturen naar [beveiligde e-mail].

Zonder andere rechtsmiddelen te beperken, kunnen we u onmiddellijk een waarschuwing geven of de toegang tot of het gebruik van onze Website opschorten of beëindigen: (a) als u handelt in strijd met een van deze voorwaarden of de documenten die door verwijzing zijn opgenomen; of (b) als we uw informatie niet kunnen verifiëren in omstandigheden waarin u uw informatie heeft verstrekt; of (c) als we van mening zijn dat uw acties juridische aansprakelijkheid voor u, onze gebruikers of ons kunnen veroorzaken.

Softwaredownloads: Het gebruik van softwaredownloads die beschikbaar zijn gemaakt via onze Website of ons Tungsten Network-portaal is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die aan dergelijke software is gekoppeld. Door het downloaden, installeren, wijzigen, kopiëren of anderszins gebruiken van dergelijke software geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de bijbehorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

Gebruikersinformatie: Alle informatie die u ons verstrekt of uploadt naar onze website of ons Tungsten Network-portaal: (a) mag niet vals, onnauwkeurig of misleidend zijn; (b) mag niet frauduleus zijn of de verkoop van nagemaakte of gestolen items inhouden; (c) mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van derden; (d) mag geen enkele wet, statuut, verordening of verordening overtreden; (e) mag niet lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of intimiderend zijn; (f) mag niet obsceen zijn of pornografie bevatten; (g) mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogrammeerroutines bevatten die bedoeld zijn om onze website of het Tungsten Network-portaal of enig deel daarvan te beschadigen, nadelig te verstoren, stiekem te onderscheppen of onteigenen; (h) mag geen aansprakelijkheid voor ons creëren of ons ertoe brengen de diensten van onze ISP's of andere leveranciers (geheel of gedeeltelijk) te verliezen; en (i) zal niet direct of indirect linken naar of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn onder deze Voorwaarden.

Gegevensprivacy en Gegevensbescherming: We verwerken uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid ("Privacybeleid"), waarvan u een kopie kunt vinden op: Privacybeleid. Door onze Website en/of het Tungsten Network-portaal te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking van persoonsgegevens.

Koppelingen naar andere websites: Koppelingen naar websites van derden op deze Website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Website. Tungsten Network heeft niet al deze websites van derden gecontroleerd en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud. Tungsten Network ondersteunt of geeft geen garanties of verklaringen over de andere websites, of enige informatie, software of andere producten of materialen die daar worden gevonden, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om websites van derden te bezoeken die aan deze Website zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico.

Linken naar onze website: U mag naar onze Website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie daarbij niet schaadt of hiervan profiteert, maar u mag geen koppeling plaatsen op een manier waarop enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant wordt gesuggereerd waar die niet bestaat.

U mag geen koppeling plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze Website mag niet op een andere website worden weergegeven, en u mag ook geen koppeling plaatsen die naar een ander deel van onze Website dan de startpagina verwijst. We behouden ons het recht voor om toestemming voor koppelingen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Social Media: Hoewel Tungsten Network officiële profielen heeft op een aantal sociale netwerken, betekent dit niet dat Tungsten Network hun producten of diensten ondersteunt. Als u geen toegang heeft tot het sociale netwerk, is dit niet de verantwoordelijkheid van Tungsten Network.

Forumgebruik: Als u of een andere persoon gebruik maakt van een functie die het uploaden van inhoud, informatie of meningen naar de Website ("Materiaal") mogelijk maakt, geeft Tungsten Network geen garanties voor de betrouwbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of actualiteit van het materiaal dat op het discussiebord wordt gepresenteerd. Alle Materialen worden gepubliceerd "zoals ze zijn" en vertegenwoordigen niet de officiële opvattingen en meningen van Tungsten Network. Door Materiaal op de Website in te dienen of te uploaden, geeft u Tungsten Network het auteursrecht van het materiaal.

U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het Materiaal dat op de Website wordt geplaatst of geüpload. Hieronder staan enkele, maar niet alle, overtredingen die ertoe kunnen leiden dat Tungsten Network Materiaal verwijdert. U stemt ermee in om geen van de volgende acties te ondernemen tijdens het plaatsen op Tungsten Network: (a) een persoon of entiteit lastig te vallen, te bedreigen, in verlegenheid te brengen of te lasteren; (b) via Tungsten Network alle informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chat, communicatie of ander materiaal verzenden dat Tungsten Network als onrechtmatig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk beschouwt, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk; (c) zich voor te doen als een bedrijf of persoon, levend of dood, beroemd of nog niet; (d) de normale dialoog in de discussieruimte verstoren of anderszins handelen op een manier die andere gebruikers negatief beïnvloedt; (e) ongevraagde reclame, promotiemateriaal of andere vormen van verzoek plaatsen of verzenden; en (f) opzettelijk of onopzettelijk wetten overtreden. Tungsten Network heeft het recht, maar niet de verantwoordelijkheid, om Materiaal te verwijderen dat naar eigen goeddunken van Tungsten Network als schadelijk, aanstootgevend of anderszins in strijd met enige wet- of regelgeving wordt beschouwd. U vrijwaart ons voor elke inbreuk op deze bepaling.

Disclaimer: DE MATERIALEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT, WORDEN VERSTREKT “ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM. Tungsten Network biedt verder geen garantie voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de materialen of diensten op deze Website. Tungsten Network kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze Website, of in de producten en prijzen die erin worden beschreven. De materialen en diensten op deze Website kunnen verouderd zijn en Tungsten Network legt zich er niet op toe om de materialen en diensten op deze Website bij te werken. Informatie die op deze website wordt gepubliceerd, kan verwijzen naar producten, programma's of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw lokale zakelijke contactpersoon van Tungsten Network voor informatie over de producten, programma's en diensten die mogelijk voor u beschikbaar zijn.

Beperking van aansprakelijkheid: IN GEEN GEVAL IS TUNGSTEN NETWORK, HAAR LEVERANCIERS OF ANDERE DERDEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERMELD, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) DIE IS ONTSTAAN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ONVERMOGEN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, WEBSITES DIE VERBONDEN ZIJN AAN DEZE WEBSITE, OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OF DIENSTEN OP EEN OF ALLE DERGELIJKE WEBSITES, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, OOK INDIEN AL DAN NIET GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN VAN DEZE WEBSITE RESULTEERT IN DE BEHOEFTE AAN ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, ZIJN ALLE KOSTEN DAARVAN VOOR UW REKENING. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TUNGSTEN NETWORK UIT VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN HAAR NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN HAAR DIENSTEN, AGENTEN OF WERKNEMERS OF VOOR FRAUDULENTE MISVERTEGENWOORDIGING OF EEN ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOLGENS DE WET NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN. IN ZOVERRE TUNGSTEN NETWORK, VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, GEEN IMPLICIETE GARANTIE KAN AFWIJZEN OF HAAR AANSPRAKELIJKHEID KAN BEPERKEN, ZIJN DE DUUR EN OMVANG VAN DE GARANTIE EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TUNGSTEN NETWORK HET MINIMUM ZOALS VASTGESTELD IN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

Geen agentschap: U en Tungsten Network zijn onafhankelijke contractanten en er is geen enkele samenwerking van agentschappen, partnerschap, joint venture, of relatie tussen werkgever en werknemer- of franchisegever en franchisenemer bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst.

Toelaatbaarheid in gerechtelijke procedures: Een gedrukte versie van deze voorwaarden is in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden toegestaan in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze voorwaarden en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm.

Toepasselijke wetten: Deze Website en het Tungsten Network-portaal worden beheerd door Tungsten Network vanuit de hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk. Tungsten Network verklaart niet dat materialen of diensten op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk. Als u ervoor kiest om deze Website en/of het Tungsten Network-portaal vanaf buiten het Verenigd Koninkrijk te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid zijn bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en door deze website te bezoeken, onderwerpt u zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Algemeen: Tungsten Network kan deze voorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. U moet deze pagina af en toe bezoeken om de op dat moment geldende voorwaarden te lezen, omdat deze bindend zijn voor u. Bepaalde bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's op deze Website.